Pinhole ile Deneysel Fotoğrafçılık

Fotoğrafçılık ve kameralar ne kadar gelişse de fotoğrafın temel unsurları ve o karanlık kutu mantığı hala aynı. Pinhole ile fotoğraf çekmek gerçekten eğlenceli ve basit, hem de etkisi farklı ve deneysel çalışmalar ortaya çıkıyor.

Fotoğrafçılık ve kameralar ne kadar gelişse de fotoğrafın temel unsurları ve o karanlık kutu mantığı hala aynı. Fotoğraf makinesinin icadının temelinde de iğne deliği ya da fotoğrafçılıkta karanlık kutu (camera obscura) denilen mantık vardır. Fotoğrafın temel unsurları değişmezdir; birincisi ışık olmalı, sonra o ışığın bir mercekten geçmesi ve ışığın bir görüntü saklayıcı medyada tutulabilmesi gereklidir. Fotoğraf için eskiden cam mercekler ve ve fotoğraf filmi kullanılırken şimdiki teknolojide dijitale döndü ve pek çok gelişme gösterdi. 

camera obscura

Hepimizin cebinde kolayca fotoğraf çekebildiğimiz ve bu fotoğraflara her türlü efekti verip anında internette paylaşabildiğimiz bir teknoloji var. Artık eskisi gibi fotoğrafları tab ettirene kadar nasıl çıkacağını heyecanla beklemek diye bir şey kalmadı. Her gördüğümüzü her anımızı anında çekip paylaşabiliyoruz. Ancak geçmişte çıkacak olan sonuçları hayal ederek beklemenin verdiği tat bir başka değil miydi? Bir fotoğraf için heyecanlandığımız günleri aramıyor değiliz şu zamanlarda.

pinhole fotoğraf

İşte hala bu heyecanı hala hissetmek isteyen, dünyayı farklı bakış açıları ile yorumlamak isteyenler pinhole yöntemini bırakmıyor. Ayrıca en temel sistem olan pinhole ile fotoğraf çekmek gerçekten eğlenceli ve basit, hem de etkisi farklı ve deneysel çalışmalar ortaya çıkıyor. Pinhole yönteminde fotoğrafın yapısından kaynaklanan netsizlik, perspektif bozulmaları, ışıklama süresinden kaynaklı uzun poz sürelerinin olması fotoğrafa deneysellik katan unsurlardır. Bu ilkel tekniği uygularken hiçbir formata bağımlı olmamanız fotoğrafı kişiselleştirmenizi de kolaylaştırır. Şimdilerde çektiğimiz, paylaştığımız fotoğrafların her biri kusursuz ve çoğu gerçeklikten uzak. Dünya kusursuz bir yer değil ki niçin onu tüm doğallıyla yansıtmayalım?

igne deliği fotoğraf

İğne deliği sistemi oldukça basit, karanlık bir odaya/kutuya küçük bir delikten giren ışınlar, dışarıdaki nesnelerin ters görüntüsünü içeride ışığa duyarlı yüzeyde oluşturuyor. İğne deliğinin tam karşısına bir fotoğraf filmi ya da fotoğraf kâğıdı koyduğumuz zaman, artık kutumuz fotoğraf çekmeye hazır durumda oluyor. Çok uygun maliyetlerle evde kendiniz bile yapabileceğiniz bu sistemde mükemmel deneysel sonuçlar elde edebilirsiniz, tabi ki bu biraz da sizin hayal gücünüze bağlı.

Ayrıca Pin­ho­le fo­toğ­raf dün­ya­sında o ka­dar il­gi çe­ki­yor ki, Dün­ya­’nın ne­re­sin­de olur­sa ol­sun, Ni­san ayı­nın son Pa­zar gü­nü “Dün­ya Pin­ho­le Gü­nü” se­çil­miş. Bir iğ­ne de­li­ği kul­la­na­rak fo­toğ­raf üre­tebilen her­kes fo­toğ­ra­fı­nı ta­ra­yıp www.pin­ho­le­day.org si­te­si­ne yük­le­ye­rek “Dün­ya Pin­ho­le Gü­nü” ga­le­ri­sin­de yer ala­bi­li­yormuş.

Kendi İğne Deliği Kameramı Nasıl Yaparım?

igne deligi kamera

Ge­rek­li mal­ze­me­ler:

 • 13x18cm 100 Asa ta­ba­ka film     
 • Sağ­lam bir ku­tu (silindirik veya kare)
 • PVC ma­ga­zin
 • Mat si­yah ka­ğıt ya da si­yah sprey bo­ya (ma­ki­na­mı­zın içi­ni si­yah ya­pa­bil­mek için)
 • Çift ta­raf­lı si­yah bant, uhu
 • Ma­kas, ma­ket bı­ça­ğı
 • Alü­min­yum fol­yo 
 • Çi­vi, iğ­ne

igne deligi-kamera yapilisi

Uygulanışı:

 • 13x18cm bo­yu­tun­da 100 ASA ta­ba­ka film ka­ran­lık oda­da ku­tu­sun­dan çı­ka­rı­lır. Ka­ran­lık oda­da hiç ışık ol­ma­ya­ca­ğı için ma­ga­zin­le­rin ve ih­ti­ya­cı­nız ola­bi­le­cek olan alet­le­rin dü­zen­li bir bi­çim­de ol­ma­sı ge­rek­li­dir.  Du­yar­ka­ta za­rar ver­me­mek için özel el­di­ven­ler ya da ste­ril ol­ma­yan pud­ra­sız el­di­ven­ler kul­la­nıl­ma­lı­dır.
 • Fil­min doğ­ru yö­nü­nü bul­mak için çen­tik­ler­den ya­rar­la­nı­lır.
 • PVC ma­ga­zi­nin iki yü­ze­yi­ne her iki film ay­rı ay­rı çift ta­raf­lı bant yar­dı­mıy­la ya­pış­tı­rı­lır.
 • Ma­ga­zin ku­tu­nun içi­ne yer­leş­ti­ri­lir.
 • Ma­ga­zin ku­tu için­de oy­na­ma­ya­cak şe­kil­de sa­bit­le­nir. Ku­tu­nun içi yan­sı­ma­nın ön­len­me­si için si­yah ka­ğıt­la kap­lan­ma­lı ya da bo­yan­ma­lı­dır.
 • De­lik ile film düz­le­mi­nin mer­kez­le­me­si ya­pı­lır. Ya­pı­la­cak ilk çe­kim­de dış bü­key film kul­la­nı­la­cak­tır. Ca­me­ra obs­cu­ra’nın bir özel­li­ği de bu­ra­da or­ta­ya çı­kar. Film dış bü­key­se olu­şan gö­rün­tü iç bü­key pers­pek­tif­li ola­cak­tır.
 • Ku­tu­nun ka­pa­ğı sı­kı­ca ka­pa­tı­lır ve ke­nar­la­rı em­ni­yet için bant­la­nır.

pinhole kamera yapimi

Ar­tık pinhole ca­me­ra çe­ki­me ha­zır­dır. Fil­mi­ni­zin tü­rü­ne gö­re sı­nır­lı sa­yı­da çe­kim hak­kı­nız var­dır.

Pozlama gün ışı­ğın­da 15 sa­ni­ye ile 10 da­ki­ka ara­sın­da, iç me­kan­lar­da 2 saa­te yak­la­şan sü­re­le­rde ger­çek­leş­ti­ri­lir.

Pinhole ile çekim yapmak deneme yaptıkça ve sezgiler ile geliştiriliyor. Kad­raj ve ışık öl­çü­münüzü yapın. Sonrasında iğne deliği konuya bakacak şekilde ayarlayın, iğne deliğinin önündeki bantı pozlama süresince açıp kapatın. İşte bu kadar, tabii kadraj ayarınız ilk zamanlarda biraz doğaçlama olacak. Son işlem olarak karanlık bir odada filmlerinizi banyo ediyorsunuz ve süpriz görüntülerinize kavuşuyorsunuz.

kaynak: http://technotoday.com.tr/

Bu da pinhole kamera yapımını basitçe anlatan bir video;

Ayrıca DSLR makinenizi de pinhole kameraya dönüştürebilirsiniz;

Pinhole yöntemini, makine yapımından pozlama sürelerine kadar anlatan bir site de bulunuyor. Kendi makinenizi yapmadan önce buraya da göz atabilirsiniz. http://www.mrpinhole.com/

Şimdi size anlatmak istediğimiz bir fotoğraf sanatçısı var, kendisi bütün odayı iğne deliği makineye çeviren bir fotoğraf profesörü, Abelardo Morell. Abelardo bir gün sınıfta ders yaparken camları siyah bantla kaplıyor, bir delik açıyor ortasına. Bir nevi iğne deliği kameraya dönüştürüyor sınıfı. Böylece dışarının baş aşağı görüntüsü sınıfın duvarlarında beliriveriyor. 

Daha sonra da Morell oda içinde oluştuşturduğu bu görüntüleri fotoğraflamayı düşünüyor. Karanlık odalarda dışarının yansıyan görüntüsünü saatlerce pozlamaya başlıyor. ‘Manzaralı Odalar’ projesi ile Dünya’nın dört bir yanında gezerek tuttuğu güzel manzaralı otel odalarını kameraya dönüştürüyor ve ortaya harika sonuçlar çıkarıyor. Kendisi hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz; http://www.abelardomorell.net/

Ve işte o harika fotoğraflardan bazıları;

abelardo morell paris

central park new york abelardo morell

abelardo morell pinhole

Abelardo Morell camera obscura

ingiltere lacock manastırı morell