Kurum İçi İletişim Eğitimleri - Ekol Drama Sanat Evi - Mesleki Eğitimler - Meraklısı İçin
Kurum İçi İletişim Eğitimleri

İstanbul Mesleki Eğitimler Ekol Drama Sanat Evi

Kurum İçi İletişim Eğitimleri

Günümüzde farkına varılan en önemli konulardan biri de insan eğitimidir. Şirketler başarılı olabilmek için artık başka şeyleri değil insana yatırım yapmanın gerekliliğini anlamışlardır. Bu sayede elemanlarına daha sistematik ve kaliteli iş yapmayı öğretebilmektedirler. İş yerinde çalışanlar ne kadar iyi bir kurumsal eğitim almışlarsa o iş yerinde o kadar olumlu ve pozitif bir çalışma ortamı gerçekleşebilir ve bu sayede şirketler çok kısa bir sürede çok fazla verim sağlayabilirler Sektörde kendini kanıtlamış olan güçlü kurumlar bile güçlerini eğitimli bir işgücünün ellerine teslim ederlerse, uzun vadeli istikrar sağlayabilirler. Günümüz rekabet ortamında kalıcı olmak ve fark yaratmak isteyen kurumların aradığı mucize eğitimdir. Eğitimi kurumsal sisteminin temel parçası olarak görmeyen kurumlar yeniliklere ve değişimlere uyum sağlayamazlar. Kalıcı olmayı hedefleyen her kurum çalışanlarının ihtiyaçlarına yönelik gerekli eğitimleri aldırmak zorundadır.

Ekoldrama Sanat Evi, öncelikle çocuklara, yetişkinlere, daha sonra kurumlara "Yaşayarak Öğrenme Yaklaşımında" eğitim vermek amacıyla kurulmuş bir eğitim kurumudur. Klasik eğitim ortamlarında katılımcı (öğrenci), eğitimi verenin yönlendirmeleri ile bilgiye ulaşır. Yaşayarak öğrenmede ise katılımcılar öğrenme süreci içinde (grup yaşantısı) etkin bir şekilde yer alır. Bilgiye ulaşma katılımcının eğitim ortamında yaşadıklarını kendisiyle (profesyonel hayatıyla) ilişkilendirmesi sayesinde gerçekleşir. Ekoldrama, şu anda bünyesindeki 52 akademisyenle Türkiye'de geliştirmiş olduğu özgün müfredatı ile bu konsepsiyonda eğitim veren tek kurum olma özelliğini korumaktadır.

Kurum İçi İletişim Eğitimleri:

1 – Hızlı-Etkili-Analitik Düşünmek ve Düşünme Üzerine Düşünmek
Bu atölye çalışmasında katılımcılara, analitik ve eleştirel düşünmenin temel basamakları olan; "problem durumu ile yüzleşmek, problemi tüm detayları ile tanılamak, alternatif çözüm önerileri ortaya koymak, çözüm önerilerini destekleyen ve desteklemeyen verileri-kanıtları bulmak, incelemek, tartışmak ve rasyonel sonuçlara gitmek" ten oluşan düşünme süreci üzerine yaşantılara dayalı öğrenme sürecine göre şekillendirilen çalışmalar yapılacaktır. Süre 2 Gün

2 – Etkin İletişim Geliştirme ve Empati
Çalışanların iletişim pozisyonunu belirleyerek, empatik yaklaşımla bakış açısı ve etkili iletişim becerilerini geliştirmek. Çift yönlü ve eksiksiz iletişim uygulayarak, birbirleriyle anlaşmalarını ve takım performansını artırmalarını sağlamak. Çalışma ortamında iletişimi etkin kullanarak yoğun mesaj alışverişi sağlamak, İş performansını artırma ve bilgi paylaşımını geliştirmek ve yaymak ve Algılama-dinleme-konuşma hatalarını önleyerek empati geliştirmek Süre 2 Gün

3 – Müşteri İlişkilerinde Hizmet Kalitesini Geliştirme
Tüm personelin hizmet anlayışını, hizmet sektöründe artmakta olan rekabet ve yükselen müşteri beklentileri doğrultusunda gerçekleştirmek Kazanılan Yetkinlikler ise; Çalışanların kendi bakış açısı ve sergilediği davranışlarda farklılık yaratma İletişim becerilerini geliştirmek Bireyleri kendi ve kurumun hedefleri doğrultusunda geliştirmek. Süre 2 Gün

4 – İş Ortamında Etkin Davranışla Çatışmaları Yönetmek
Gerek özel, gerek iş yaşamında herkesin göremediğini görmek, olaylara farklı bakmak ve iletişimi iki yönlü ve olumlu kullanmakla iş yaşantımızda verimliliğimizi arttırırız..Bunun için insanın önce kendisini tanıması, güçlü yönlerini bilmesi, zayıf yönlerini iyileştirmesi gerekir. Bu program bilimsel öğretilerin dışında yaşanmış deneyimlerle insanın kendini yeniden keşfetmesini sağlıyor ve iş ortamında insanların farklı davranışlarının nedenleri açıklanmakta ve farklı davranışlar sonucu ortaya çıkan çatışmaların önlenmesi,etkin yönetilmesi için gerekli beceriler kazandırmaktır. Süre 2 Gün

5 – Kurum içi iletişim
Şirket çalışanları içinde bulundukları rekabet koşulları ve müşteri beklentileri doğrultusunda Kurum kültürü doğrultusunda müşteri odaklı yaklaşımı benimseyerek hizmet düzeyini artırmalıdır. Bu amacın gerçekleşmesi ,çalışanların kendi hedeflerini belirleyip kurumun hedeflerine paralel bir yol izlemesine bağlıdır. Böylelikle kurumsallaşma sürecinde bireysel kaliteden, bütünsel kaliteye giden yolda bireylerin davranışsal yetkinlikleri geliştirmek rekabet avantajı yaratmaktadır. Süre :1 gün

6 – Etkin Yöneticilik ve Takım Çalışması
Modern yöneticiliğinin gerektirdiği temel prensip ve teknikleri tartışmak, böylelikle yöneticiliğin profesyonel bir şekilde etkinliği ve verimini arttıracak metotların bir sistem dahilinde uygulanmasını temin etmektir.Yöneticilerin, aynı zamanda birer lider olarak, bireyleri müşterek hedefler doğrultusunda daha başarılı bir ‘Takım' halinde çalıştırmasını sağlamak. Süre: 2 gün

7 – Yönetim becerilerinin geliştirilmesi ve Liderlik
Modern yöneticiliğinin gerektirdiği temel prensip ve teknikleri tartışmak, böylelikle yöneticiliğin profesyonel bir şekilde etkinliği ve verimini arttıracak metotların bir sistem dahilinde uygulanmasını temin etmektir. Yöneticilerin, aynı zamanda birer lider olarak, bireyleri müşterek hedefler doğrultusunda daha başarılı bir ‘Takım' halinde çalıştırmasını sağlamak. Süre:2 gün

8 – Etkin Takım Çalışması
Şirketin takım/ekip lideri pozisyonundaki çalışanların, profesyonel yaklaşımla üstün takım performansı oluşturmalarını, hizmet kalitesini artırmalarını ve vizyon sahibi takım olmalarını sağlamak. Süre:2 gün

9 – Takım Çalışması ve Departmanlar Arası Çatışma Çözümü
Şirketin takım/ekip lideri pozisyonundaki çalışanların, profesyonel yaklaşımla üstün takım performansı oluşturmalarını, hizmet kalitesini artırmalarını ve vizyon sahibi takım olmalarını sağlamak ve departmanlar arası iletişim problemlerini ortadan kaldırmak ve anlaşmazlıkların çözümü Süre:2 gün

10 – Liderlik Becerilerini Geliştirme
Etkin lider, takım içerisinde açık ve dürüst iletişimi, karşılıklı bağlılık ve güveni, adaleti ve işbirliğini geliştirirek, ortak hedeflere ulaşılmasını sağlar. Bunun için, rol ve model olma, etkileme ve etki yaratma, ikna etme, yaratıcılık, değişimi yönetme ve başkalarını geliştirme gibi yetkinlikleri kullanır. Bu çalışma, liderlik yöntemlerinden yararlanarak, bu yetkinlikleri gözden geçirmemizi, kazanarak, iş yaşamında kullanmamızı desteklemek amacıyla düzenlenmiştir. Süre:2 gün

11 – Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi
Modern satış yöneticiliğinin gerektirdiği temel prensip ve teknikleri tartışmak, böylelikle yöneticiliğin profesyonel bir şekilde etkinliği ve verimini arttıracak metotların bir sistem dahilin de uygulanmasını temin etmektir. Yöneticilerin, aynı zamanda birer lider olarak, bireyleri müşterek hedefler doğrultusunda daha başarılı bir ‘Takım' halinde çalıştırmasını sağlamak. Şirketin satış ekibi lideri pozisyonundaki çalışanların, profesyonel yaklaşımla üstün takım performansı oluşturmalarını, hizmet kalitesini artırmalarını ve vizyon sahibi takım olmalarını sağlamak.Bu doğrultuda Çalışanların, bireysel ve işletme hedeflerinde uyumlu olmalarını sağlamak İç ve dış motivasyon faktörlerini etkin kullanarak, çalışanları teşvik etmek ve bir satış yöneticisi olarak İş performansını ve satışları arttırmada motivasyondan yararlanmaktır. Süre: 2 gün

Sahnedeyim Koordinasyonu ve Eğitmenliği:
Ali Altuğ tarafından yürütülen "Sahnedeyim" adlı eğitim programı, bir tiyatro oyununda rol almak isteyen ancak şimdiye kadar fırsat bulamamış olan herkesi sihirli sahne tozunu soluma fırsatını vermeye, "Bir zamanlar ben de tiyatroya merak sarmıştım…" diyen her yaştan ve her meslekten kişinin rüyasını gerçekleştirmek amacıyla hayata geçirilmiş bir platformdur. Tiyatro sevgisini içinde taşıyan ev hanımları, yoğun iş gününün ardından enerji dolu bir ortamda rahatlamak isteyen iş adamları ve iş kadınları, emekli olmuş sahne tutkunları gibi pek çok kişinin katılabileceği eğitim programı, haftada iki gün, dört saat süren beş aylık bir prova sürecinden oluşmaktadır. Bu süreç içinde oyun provalarının yanı sıra, doğru nefes alma, vücut ve zihin farkındalığı ve temel diksiyon prensiplerinin öğretilmesi hedeflenmektedir. Eğitim sürecinin sonucunda, hazırlanan oyunlar yıllarca gönüllerde saklanan hayalleri seyirciyle buluşturma imkanı sağlanmaktadır.

Okullara Yönelik Eğitim Programları:

1 – Anaokulu ve İlk Öğretim Öğretmenlerine Yönelik "Eğitmenlerin Eğitimi"
Programın amacı, katılan eğitmenlerin, eğitim yöntemleri ile ilgili; sınıf içi iletişim-sözlü anlatım- eğitimde görsel malzeme tasarımı-yaratıcı drama yöntemlerinin eğitimde uygulanması-ölçme ve değerlendirme konularındaki birikimlerine yaratıcı drama ile uygulamaya yönelik eğitmek/katkıda bulunmaktır. Program, eğitimde drama üzerine, çağdaş ekoller üzerine yaptıkları öncü çalışmalarla, özellikle eğitimcilerin eğitimi konusunda uzman değerli hocalar tarafından günümüz çağdaş drama yöntemleri kullanılarak verilmektedir.

2 – Psikolog / Öğrenci İletişimi Bağlamında Yaratıcı Drama Teknikleri Kullanma Eğitimi
Psikologlara yönelik hazırlanan bu programının temel hedefi, drama ana kavramının altında; eğitimde drama,eğitimde tiyatro,playback tiyatro,psiko-drama,dramatherapy ve sosyo drama kavramlarını kuramsal ve pratikteki uygulama biçimleri açısından tartışmaktır. Bu genel hedef doğrultusunda, dramanın "hangi teknikler" yoluyla, "hangi amaçlar" için "hangi tür gruplarda" "nasıl" kullanılabileceğine dönük uygulamalı bir öğrenme-öğretme süreci gerçekleştirmek hedeflenmektedir.

Bu kurs 2925 kez görüntülendi.

Ekol Drama Sanat Evi Hakkında

Ekoldrama Sanat Evi, 1999 yılında kurulmuş olup, Genel Sanat Yönetmeni Haldun Dormen ve Türkiye'de alanında otorite olan ve ortak ideallerine kendilerini adamış uzman eğitmenleri, öğrencileri ve çağdaş eğitim sistemiyle bir "Ekol" olmak yolunda ödün vermeden çalışan bir eğitim kurumudur.

Bünyemizdeki Ekoldrama Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde araştırmalar yapıyor, drama eğitim ve sanat alanındaki kuram ve uygulamaları atölye çalışmalarıyla bütünleştiriyor, bilgi ve yorumlarımızı öğrencilerimizle paylaşıyoruz.

Günümüzde uygulanan ve öğrenci merkezli en etkili eğitim disiplinlerinin başında gelen "Yaratıcı Drama Tekniği"ni kullanarak, 7'den 70'e birçok insana "Özgür bir ortamda bireysel gelişimlerini serbestçe gerçekleştirebilme" olanağı tanıyor, tüm öğrencilerimize bu donanımı kazandırmak adına, onları içlerinde var olan cevherin farkına varmaları için yönlendiriyor ve destekliyoruz.

Kurulduğumuz yıldan bu yana yetiştirdiğimiz öğrenciler, geliştirdiğimiz müfredat, metot ve projeler ile bir "Ekol" olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Söyleyecek ve yapacak çok şeyimiz var;  Dünyadaki bütün gelişmeleri yakından takip edip, eğitim sistemimize ve projelerimize aktararak, sürekli geliştiriyor, yenileniyor ve ilerliyoruz.

Ekol Drama'da verilen eğitimler;

Çocuk Atölyeleri

 • Yaratıcı Drama Atölyesi
 • Genç tiyatro Atölyesi
 • Müzik Yolcuları Atölyesi
 • Resim Atölyesi
 • Modern Dans Atölyesi

Yetişkin Atölyeleri

 • Haldun Dormen ile Oyunculuk / Müzikal Atölyesi
 • Derya Alabora / Ergün Demir ile Reklam,Dizi,Sinema Oyunculuğu Atölyesi
 • Ali Altuğ İle Sahnedeyim
 • Murat Şenol ile Diksiyon Dublaj
 • Asım Ekren Yönetiminde Enstrüman

Ekol dramada eğitim alan çocuk ünlülerimizden bazıları;

 • Melis Kara ( "Dedemin Dolabı" + "Arkadaşım Maxx" )
 • Lorin Merhart ( Disney Channel "Zil Çalınca" Dizisi)
 • Emir Çalıkkocaoğlu ( Disney Channel "Zil Çalınca" Dizisi)
 • Naz Aker ( "Bir Çizgi Bir Nota" adlı kısa dilm ile birkaç ödül almıştır.)
Ekol Drama Sanat Evi tarafından düzenlenen Kurum İçi İletişim Eğitimleri, yayın süresi dolduğu için ön kayıt işlemine kapalıdır. Mesleki Eğitimler kategorisine göz atarak güncel kurs ilanlarımızı inceleyebilirsiniz.
İlginizi çekebilir