Bilgisayarlı Muhasebe ve Finans Okulu - Bemar Kariyer Okulu - Mesleki Eğitimler - Meraklısı İçin
Bilgisayarlı Muhasebe ve Finans Okulu

İstanbul Mesleki Eğitimler Bemar Kariyer Okulu

Bilgisayarlı Muhasebe ve Finans Okulu

Bemar Kariyer Okulu; Türkiye'nin ilk Bilgisayar Uygulamalı Muhasebe eğitimlerini başlatan kurumu olarak, bugüne kadar binlerce öğrencisinin Netsis, Mikro, Nebim Winner, öğrenerek iş ve meslek sahibi olmasını sağlamıştır. Mali Müşavirlerin hazırladığı ve güncellediği bir müfredat ile öğrenciler iş dünyasının gereksindiği becerileri kazanmış olarak mezun olmaktalar.

Günümüz ekonomik koşullarında, işsizlik sorununa kalıcı çözüm bulmak; yepyeni kariyer hedefleri olan herkes için bilgisayarlı muhasebe eğitimine katılmayı öneriyoruz. Katılacağınız eğitimlerde kazanacağınız deneyimler ışığında, iş bulmak sizin için problem olmaktan çıkacaktır. Alacağınız katılım belgeleri iş başvurularınızda sizlerin tercih edilmesinde çok önemli rol oynayacaktır.

Eğitim sonunda katılımcılar, firmaların muhasebe departmanlarında ilgili işlemleri mevzuata uygun gerçekleştirebilecek düzeye geleceklerdir.

Toplam 200 Saat süren Bilgisayarlı Muhasebe ve Finans Okulu eğitimini tamamlayan katılımcılar aşağıdaki sertifikaları almaya hak kazanacaklardır:

 •     Meb onaylı Sertifika
 •     Mikro Başarı Belgesi
 •     Nebim başarı Belgeleri
 •     ISO 9001 Onaylı Bemar Kariyer Okulu
 •     Katılım Belgesi

Eğitimin içeriği;

 • İşletme tanımı, şirketler,
 • TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE BELGELER
 • V.U.K GÖRE BELGELER: Fatura, irsaliyeli fatura, gider pusulası, Serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu diğer belgeler
 • T.T.K GÖRE BELGELER
 • Ücret bordrosu,fazla mesai,kıdem ve ihbar tazminatı,deneme sınavı
 • Esnaf,tacir,2.sınıf işletme defter örneği,muhasebe tanımı Muhasebenin temel kavramları,tarafları,varlık ve kaynak kavramı Mali tablolar,bilanço ve gelir tablosu,hesap kavramı
 • Tek Düzen Hesap Planı kavramının açıklanması.Dönen Varlıklar Hazır Değerler Grubunda yer alan,kasa hesabı,alınan çekler,bankalar, Verilen Çekler ve ödemeler hs.diğer hazır değerler hesaplarının örneklerle açıklanması. Menkul kıymetler grubundan Hisse Senetleri Hs,Kamu ve Özel Kesim Tahvil Senet ve bonoları Hs,Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabının örneklerle açıklanması.
 • Ticari Alacaklar grubunda Alıcılar hs,Alacak Senetleri hs,Alacak Senetleri Reeskontu hs, Verilen depozito ve teminatlar hs.Şüpheli ticari alacaklar ve karşılığıhesaplarının örneklerle işleyişi.
 • Diğer Alacaklar grubundan Ortaklardan Alacaklar,Personelden Alacaklar,Stoklar grubundan Ticari Mallar hs.Alış, alış iadesi alış iskontosu işleyişi.Satış ,Satış İadesi,Satış iskontosu hesaplarının işleyişi.Stokların envanteri.Aralıklı ve Sürekli envanter yöntemi örnekli açıklama.
 • Verilen sipariş avansları,Gelecek Aylara ait Gider Tahakkukları ile Gelecek Yıllara ait Gider Tahakkukları hesaplarının dönemsellik kavramı açıklanarak işlenmesi. K.D.V hesapları ve beyanname düzenlenmesi.
 • Duran Varlık Grubundan Maddi Duran Varlıklar ve Amortisman yöntemleri(azalan kalanlar,eşit tutarlı amortisman yöntemi,kıst amortisman yöntemi)
 • Kaynak Hesaplar.Mali Borçlardan banka kredileri (uzun ve kısa vadeli borçlar dönemsellik kavramı açıklanarak) .Ticari Borçlar grubundan satıcılar,Borç Senetleri, ve Borç Senetleri Reeskontu,Alınan Depozito ve Teminatlar hesaplarının örnekli işleyişleri.
 • Diğer Ticari Borçlar grubundan Ortaklara Borçlar,Personele Borçlar,Alınan Sipariş Avansları Hesabı.Ödenecek Vergi ve Fonlar hs.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesaplarının işleyişi.
 • Muhtasar beyanname düzenlenmesi.Özkaynak grubundan Sermaye Hesabı Ödenmemiş Sermaye Hesabı.Gelir Tablosu Hesaplarından Yurtiçi Satışlar Hesabı,Yurt Dışı hesabı,Satış İadeleri hs,Satış İskontoları hs,Satılan Malın Maliyeti hs,Esas Faaliyet Giderleri hesapları işleyişleri.
 • Faaliyetlerden olağan gelir ve karlar hs,faaliyetlerden olağan gider ve zararlar hs.Gelir tablosu hesaplarının dönem kar veya zararı hesabına devri
 • 7/A ve 7/B seçeneklerine göre maliyet giderlerinin yansıtılması.MONOGRAFİ
 • Genel değerlendirme,Deneme sınavı ve soruların cevaplanması.
 • Netsis EntegreW30 paket programının tanıtımı ana menüdeki modüllerin açıklaması kullanımlarının ön açıklaması.Netsis paket programı kullanıcılarının elde edeceği avantaj ve kolaylıklar.Şirket tanımı,şirket değişimi,muhasebe parametreleri,tek düzen hesap planı tanıtımı ve hesapların açılması.Entegrasyon bağlantısının kurulması tüm modüllerin entegre çalışması için gerekli kayıtların yapılması
 • Muhasebe modülü,yevmiye fiş girişi,raporlar menüsü,monografi
 • Muhasebe modülü,yevmiye fiş girişi,raporlar menüsü,monografi
 • Cari modülü amacı,cari kart tanımı,stok modülü amacı stok kart tanımı,fatura modülü amacı,alış ve satış faturası düzenleme.Cari modülde,stok ve fatura modüllerinde raporlar menüsünde kayıtların izlenmesi.
 • Kasa modülü amacı,kasa tanımı,kasa kayıtları ve kasa rapoları.Cari,kasa,stok,fatura modüllerinde rapoların incelenmesi.Müşteri çeklerinin amacı,ilk kayıt, var olan çekin cirosu,tahsile gönderilmesi,teminata verilmesi,portföyden çek iadesi raporlar ile inceleme.
 • Borç senetleri ve müşteri senetlerinin amacı,senet alınması,tahsile gönderilmesi ciro edilmesi,teminata verilmesi senedin iadesi,taksitli satış işlemlerinde senet tanzim
 • dekont modülünden senedin tahsili senedin protestosu,bankadan senedin ödenmesi.
 • Senet ve çeklerin işletmeye iadesi.Tüm modüllerde raporlar alınması.Banka modülü amacı,banka ana kayıtlarının kodlamaları,şube kayıtlarının kodlamaları,banka kayıtlarının modüle tanıtılması.
 • Karşılıksız çek, protestolu senet-çek senet iadesi
 • Dekont modülünden tahsil edilen çek ve senetlerin,dekont modülünden ödenen borç senet ve çeklerinin banka modülünde raporlarının alınması.EFT kayıtları.Müşteriden havale gelmesi işletmenin banka hesaplarından satıcılara havale çıkarılması.
 • Stok,cari,fatura,kasa,müşteri çek ve senetleri,borç çek ve senetleri,dekont,banka modüllerini içeren monografi kayıtları.
 • Tüm modülleri içeren hesap işleyişlerinin Entegrasyon ile muhasebe modülüne aktarılması ve muhasebe modülünden raporlar alınması.
 • Tüm Netsis modüllerini içeren monografi çözümü.deneme sınavı ve entegrasyonun sağlanmasından sonra kayıtların muhasebe modülünde incelenmesi raporlar alınması.
 • Mikro programının öğrencilerle kurulumunun sağlanması.Cari kart,cari hareket kartı,stok kartı,stok hareket kartı,alış faturası,satış faturası,kasa tahsil,kasa tediye fişleri,kasa tahsil,kasa tediye makbuzları,kasa hareketleri ile rapor,müşteri çekleri,müşteri senetleri,tahsildeki çekler tahsildeki senetler,çeklerin bankadan yada kasadan tahsil modülü,borç senet ve çeklerin banka yada kasadan ödenmesi modülleri.
 • Cari tanımı stok tanımı,alış faturası ve satış faturasının düzenlenmesi.Çek alınması,
 • senet alınması.Alınan çek ve senetlerin kasadan tahsili,bankadan tahsili.Bunların raporlarının alınması ve incelenmesi.
 • Çek verilmesi,senet verilmesi bu senet ve çeklerin bankadan,kasadan ödenmesi.Tüm modülleri içeren monografi.Deneme sınavı.
 • Nebim paket programının öğrencilerle kurulumunun sağlanması.Cari kat tanımı,stok karların açılması,alış ve satış faturalarının düzenlenmesi.Stok kartlarında renklere bedenlere giyim ,ayakkabı numara ve renklerine göre tanıtım yapılması.
 • Alıcı ve satıcıların finansal durumlarına göre senet,çek alınması,senet çek verilmesi. Bunların bankadan yada kasadan ödenmesi yada tahsil edilmesi.Raporların alınması.
 • Tüm nebim modüllerini içeren monografinin çözümü.Deneme sınavı.
 • Tek Düzen Uygulamaları . Bilanço ve Gelir Tablosunda yer alan hesapların eğitimi, Duran Varlıkların yararlı ömürleri,amortismanlar.Sigorta poliçe kaydı.Kur farkı, iskonto kaydı,fiyat farkı kayıtları.
 • Dönem Sonu İşlemler:7/A ve 7/B maliyet giderleri hesap örnekleri, yansıtma hesapları.
 • Beyannameler: KDV beyannamesi,Muhtasar Beyanname,Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi düzenlemesi.
 • Maliyet Muhasebesi.Üretim ve imalat sektöründe yer alan firmaların stok kontrol sistemleri.
 • Maliyet Muhasebesi: Üretim akış şemaları, Satılan Mamul Maliyeti Tablolarının düzenlenmesi. Maliyet Muhasebesi: Birim ve toplam maliyetlerin bulunması
 • Maliyet Muhasebesi: Birim ve toplam maliyetlerin bulunması. Maliyet Muhasebesi muhasebe kayıtları.
 • İthalat ve İhracat Dış Ticaret Muhasebesi. Dış ticaret ile ithalat ve ihracatçı firmaların devlet destekleri, Dış ticaret akış şeması.
 • Dış Ticaret: E-Devlet uygulamaları, İhracat,ithalat muhasebe kayıtları.
 • Dış Ticaret: KDV ve diğer istisnalar ile ihraç kayıtlı satışlar, gümrük işlemleri. Serbest Bölgeler muhasebe işleyiş teknikleri.
 • 50 maddelik monografi Netsis'de düzenletilmesi ve ithalat-ihracatın tamamını içeren şirket kapanışlarının yapılması
 • Mali Tablolar Analizi Gelir ve Gider tabloları ile bilançonun muhasebe standartlarına göre düzenlenmesi.
 • Mali Tablolar Analizi: Analiz teknikleri, karşılaştırmalı analiz yöntemi
 • Mali Tablolar Analizi: Dikey Yüzdeler Analizi,Trend Analizi, Rasyo Analizi.
 • Mali Tabloların Excel'de incelenmesi ( grafik üzerinde,tablolarda hesaplama şeklinde analiz edilmesi
 • Uluslar arası Formatta Gelir Tablosu ve Bilanço Eğitimi: gelir ve gider tabloları ile bilançonun uluslar arası muhasebe standartları dikkate alınarak UFRS ve IFRS formatında düzenlenmesi.
 • Uluslar arası Formatta Gelir Tablosu ve Bilanço Eğitimi: gelir ve gider tabloları ile bilançonun uluslar arası muhasebe standartları dikkate alınarak UFRS ve IFRS formatında düzenlenmesi.
 • Mali Tabloların UFRS ve IFRS formatında düzenlenmesi
 • Internet Teknolojisinin Muhasebe Mesleğindeki Kullanım Alanı İnternet ortamında yasal olarak takibi zorunlu sitelerin eğitimi,sağlanan elektronik ortamdaki faydalar ile e-bildirge ve e-beyanname uygulamalarının yapılması.
 • Genel değerlendirme,Deneme sınavı ve soruların cevaplanması.

Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri, 19.00-21.30 saatleri arasında düzenleniyor.

Cumartesi, Pazar günleri, 14.00-17.15 saatleri arasında düzenleniyor.

Katılım ücreti 1560 TL'dir.

Bu kurs 4120 kez görüntülendi.

Bemar Kariyer Okulu Hakkında

1991 yılında İzmir'de kurulan Bemar Kariyer okulu'nun kuruluş felsefesi olarak belirlediği bireylerin ve kurumların gerçek ihtiyaçlarını karşılayan eğitimler yaratma vizyonu, her geçen yıl güçlenerek devam ediyor.

Bemar Kariyer Okulu, ECDL Test ve Eğitim Merkezi, IBT TOEFL Test Merkezi, Microsoft Gold Partner Yetkili Eğitim Merkezi, MİKRO Yetkili Eğitim Merkezi, NEBİM Yetkili Eğitim Merkezi, Solidworks Yetkili Eğitim Merkezi olarak Türkiye'nin dört bir yanındaki şubelerinde eğitim faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Verilen tüm hizmetlerde ve eğitim süreçlerinde ISO 9001 kalite anlayışını ve müşteri memnuniyeti esasını hayata geçiren bir yaklaşımı sunan Bemar Kariyer Okulu, bu farklı hizmet anlayışından ötürüdür ki yeni kariyer olanakları yakalamış binlerce mezuna, rekabet gücünü katlayarak rakiplerine fark atmış yüzlerce memnun firmaya sahiptir.

İletişim Bilgileri
Adres: Halaskargazi Caddesi No 145 Kat 3 Şişli - İstanbul

Bemar Kariyer Okulu tarafından düzenlenen Bilgisayarlı Muhasebe ve Finans Okulu, yayın süresi dolduğu için ön kayıt işlemine kapalıdır. Mesleki Eğitimler kategorisine göz atarak güncel kurs ilanlarımızı inceleyebilirsiniz.
İlginizi çekebilir