Pinhole ile Deneysel Fotoğrafçılık - Blog - Meraklısı İçin
Pinhole ile Deneysel Fotoğrafçılık

Pinhole ile Deneysel Fotoğrafçılık

Fotoğrafçılık ve kameralar ne kadar gelişse de fotoğrafın temel unsurları ve o karanlık kutu mantığı hala aynı. Fotoğraf makinesinin icadının temelinde de iğne deliği ya da fotoğrafçılıkta karanlık kutu (camera obscura) denilen mantık vardır. Fotoğrafın temel unsurları değişmezdir; birincisi ışık olmalı, sonra o ışığın bir mercekten geçmesi ve ışığın bir görüntü saklayıcı medyada tutulabilmesi gereklidir. Fotoğraf için eskiden cam mercekler ve ve fotoğraf filmi kullanılırken şimdiki teknolojide dijitale döndü ve pek çok gelişme gösterdi. 

camera obscura

Hepimizin cebinde kolayca fotoğraf çekebildiğimiz ve bu fotoğraflara her türlü efekti verip anında internette paylaşabildiğimiz bir teknoloji var. Artık eskisi gibi fotoğrafları tab ettirene kadar nasıl çıkacağını heyecanla beklemek diye bir şey kalmadı. Her gördüğümüzü her anımızı anında çekip paylaşabiliyoruz. Ancak geçmişte çıkacak olan sonuçları hayal ederek beklemenin verdiği tat bir başka değil miydi? Bir fotoğraf için heyecanlandığımız günleri aramıyor değiliz şu zamanlarda.

pinhole fotoğraf

İşte hala bu heyecanı hala hissetmek isteyen, dünyayı farklı bakış açıları ile yorumlamak isteyenler pinhole yöntemini bırakmıyor. Ayrıca en temel sistem olan pinhole ile fotoğraf çekmek gerçekten eğlenceli ve basit, hem de etkisi farklı ve deneysel çalışmalar ortaya çıkıyor. Pinhole yönteminde fotoğrafın yapısından kaynaklanan netsizlik, perspektif bozulmaları, ışıklama süresinden kaynaklı uzun poz sürelerinin olması fotoğrafa deneysellik katan unsurlardır. Bu ilkel tekniği uygularken hiçbir formata bağımlı olmamanız fotoğrafı kişiselleştirmenizi de kolaylaştırır. Şimdilerde çektiğimiz, paylaştığımız fotoğrafların her biri kusursuz ve çoğu gerçeklikten uzak. Dünya kusursuz bir yer değil ki niçin onu tüm doğallıyla yansıtmayalım?

igne deliği fotoğraf

İğne deliği sistemi oldukça basit, karanlık bir odaya/kutuya küçük bir delikten giren ışınlar, dışarıdaki nesnelerin ters görüntüsünü içeride ışığa duyarlı yüzeyde oluşturuyor. İğne deliğinin tam karşısına bir fotoğraf filmi ya da fotoğraf kâğıdı koyduğumuz zaman, artık kutumuz fotoğraf çekmeye hazır durumda oluyor. Çok uygun maliyetlerle evde kendiniz bile yapabileceğiniz bu sistemde mükemmel deneysel sonuçlar elde edebilirsiniz, tabi ki bu biraz da sizin hayal gücünüze bağlı.

Ayrıca Pin­ho­le fo­toğ­raf dün­ya­sında o ka­dar il­gi çe­ki­yor ki, Dün­ya­'nın ne­re­sin­de olur­sa ol­sun, Ni­san ayı­nın son Pa­zar gü­nü "Dün­ya Pin­ho­le Gü­nü" se­çil­miş. Bir iğ­ne de­li­ği kul­la­na­rak fo­toğ­raf üre­tebilen her­kes fo­toğ­ra­fı­nı ta­ra­yıp www.pin­ho­le­day.org si­te­si­ne yük­le­ye­rek "Dün­ya Pin­ho­le Gü­nü" ga­le­ri­sin­de yer ala­bi­li­yormuş.

Kendi İğne Deliği Kameramı Nasıl Yaparım?

igne deligi kamera

Ge­rek­li mal­ze­me­ler:

 • 13x18cm 100 Asa ta­ba­ka film     
 • Sağ­lam bir ku­tu (silindirik veya kare)
 • PVC ma­ga­zin
 • Mat si­yah ka­ğıt ya da si­yah sprey bo­ya (ma­ki­na­mı­zın içi­ni si­yah ya­pa­bil­mek için)
 • Çift ta­raf­lı si­yah bant, uhu
 • Ma­kas, ma­ket bı­ça­ğı
 • Alü­min­yum fol­yo 
 • Çi­vi, iğ­ne

igne deligi-kamera yapilisi

Uygulanışı:

 • 13x18cm bo­yu­tun­da 100 ASA ta­ba­ka film ka­ran­lık oda­da ku­tu­sun­dan çı­ka­rı­lır. Ka­ran­lık oda­da hiç ışık ol­ma­ya­ca­ğı için ma­ga­zin­le­rin ve ih­ti­ya­cı­nız ola­bi­le­cek olan alet­le­rin dü­zen­li bir bi­çim­de ol­ma­sı ge­rek­li­dir.  Du­yar­ka­ta za­rar ver­me­mek için özel el­di­ven­ler ya da ste­ril ol­ma­yan pud­ra­sız el­di­ven­ler kul­la­nıl­ma­lı­dır.
 • Fil­min doğ­ru yö­nü­nü bul­mak için çen­tik­ler­den ya­rar­la­nı­lır.
 • PVC ma­ga­zi­nin iki yü­ze­yi­ne her iki film ay­rı ay­rı çift ta­raf­lı bant yar­dı­mıy­la ya­pış­tı­rı­lır.
 • Ma­ga­zin ku­tu­nun içi­ne yer­leş­ti­ri­lir.
 • Ma­ga­zin ku­tu için­de oy­na­ma­ya­cak şe­kil­de sa­bit­le­nir. Ku­tu­nun içi yan­sı­ma­nın ön­len­me­si için si­yah ka­ğıt­la kap­lan­ma­lı ya da bo­yan­ma­lı­dır.
 • De­lik ile film düz­le­mi­nin mer­kez­le­me­si ya­pı­lır. Ya­pı­la­cak ilk çe­kim­de dış bü­key film kul­la­nı­la­cak­tır. Ca­me­ra obs­cu­ra'nın bir özel­li­ği de bu­ra­da or­ta­ya çı­kar. Film dış bü­key­se olu­şan gö­rün­tü iç bü­key pers­pek­tif­li ola­cak­tır.
 • Ku­tu­nun ka­pa­ğı sı­kı­ca ka­pa­tı­lır ve ke­nar­la­rı em­ni­yet için bant­la­nır.

pinhole kamera yapimi

Ar­tık pinhole ca­me­ra çe­ki­me ha­zır­dır. Fil­mi­ni­zin tü­rü­ne gö­re sı­nır­lı sa­yı­da çe­kim hak­kı­nız var­dır.

Pozlama gün ışı­ğın­da 15 sa­ni­ye ile 10 da­ki­ka ara­sın­da, iç me­kan­lar­da 2 saa­te yak­la­şan sü­re­le­rde ger­çek­leş­ti­ri­lir.

Pinhole ile çekim yapmak deneme yaptıkça ve sezgiler ile geliştiriliyor. Kad­raj ve ışık öl­çü­münüzü yapın. Sonrasında iğne deliği konuya bakacak şekilde ayarlayın, iğne deliğinin önündeki bantı pozlama süresince açıp kapatın. İşte bu kadar, tabii kadraj ayarınız ilk zamanlarda biraz doğaçlama olacak. Son işlem olarak karanlık bir odada filmlerinizi banyo ediyorsunuz ve süpriz görüntülerinize kavuşuyorsunuz.

kaynak: http://technotoday.com.tr/

Bu da pinhole kamera yapımını basitçe anlatan bir video;

Ayrıca DSLR makinenizi de pinhole kameraya dönüştürebilirsiniz;

Pinhole yöntemini, makine yapımından pozlama sürelerine kadar anlatan bir site de bulunuyor. Kendi makinenizi yapmadan önce buraya da göz atabilirsiniz. http://www.mrpinhole.com/

Şimdi size anlatmak istediğimiz bir fotoğraf sanatçısı var, kendisi bütün odayı iğne deliği makineye çeviren bir fotoğraf profesörü, Abelardo Morell. Abelardo bir gün sınıfta ders yaparken camları siyah bantla kaplıyor, bir delik açıyor ortasına. Bir nevi iğne deliği kameraya dönüştürüyor sınıfı. Böylece dışarının baş aşağı görüntüsü sınıfın duvarlarında beliriveriyor. 

Daha sonra da Morell oda içinde oluştuşturduğu bu görüntüleri fotoğraflamayı düşünüyor. Karanlık odalarda dışarının yansıyan görüntüsünü saatlerce pozlamaya başlıyor. 'Manzaralı Odalar' projesi ile Dünya'nın dört bir yanında gezerek tuttuğu güzel manzaralı otel odalarını kameraya dönüştürüyor ve ortaya harika sonuçlar çıkarıyor. Kendisi hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz; http://www.abelardomorell.net/

Ve işte o harika fotoğraflardan bazıları;

abelardo morell paris

central park new york abelardo morell

abelardo morell pinhole

Abelardo Morell camera obscura

ingiltere lacock manastırı morell

605 kez okundu.

Son Blog Yazıları

Sevdiklerinizi Isırın

Sevdiklerinizi Isırın

Kurabiyeleri sevmeyen yoktur herhalde özellikle çocuklar rengarenk kurabiyelere bayılırlar.. Peki bir de bu kurabiyeler sevdiklerinizin portresi şeklindeyse veya sevdiğiniz her hangi bir emoji? Biz söyleyelim tadından yenmez :)

22.03.2017
Çilek Takı Yapımı

Çilek Takı Yapımı

Bahar geliyor. Şu son soğuk günleri de atlatalım artık içimiz kıpır kıpır olacak, çiçeklere, böceklere kavuşacağız. Soğuktan evden çıkamadığımız şu günleri de baharda uçuş uçuş elbiselerimizin üzerine takacağımız takıları yaparak geçirsek ya? Hem de kendi tasarımımız olacak.

15.03.2017
Yaratıcılığınızı Özgür Kılın (MindMap)

Yaratıcılığınızı Özgür Kılın (MindMap)

İnsan beyni üzerinde yapılan çalışmalar zihin haritası yönteminin zihnimizin sağ ve sol kısımlarının ikisini birden çalıştırdığını söylüyor. Olguları yazı karakterleri ile simgelemenin ötesine geçip onları canlandırmamızı ve sağ beyni daha aktif kullanmamızı sağlıyor. Zihin haritasını nasıl oluşturacağınız, nerelerde kullanacağınız hakkında bilgileri bu yazımızda sizlere örneklerle beraber vereceğiz.

10.03.2017
Mario'nun Bilinmeyen Detayları

Mario'nun Bilinmeyen Detayları

80’li yıllardan bu zamana kadar gelen ve hemen hemen herkesin bildiği Mario karakterinin oyun dünyasında haklı bir yeri var. Çocukluğumuzdan beri bir çok kişinin en sevdiği oyun haline gelen hatta hayranları olan Mario’nun bazı bilinmeyenlerini bu yazıda paylaşacağız. Öğrenecekleriniz sizi biraz şaşırtabilir :)

02.03.2017
Nasıl Yapılıyor Bu Quilling Sanatı?

Nasıl Yapılıyor Bu Quilling Sanatı?

Quilling, ilginç tasarımlar yaratmak için yuvarlanmış, şekillendirilmiş ve bir araya getirilmiş kağıt, kumaş, cam hatta fondan şeritlerin kullanılmasını içeren bir sanat türü. Ancak şimdilerde genellikle malzeme olarak genellikle kağıt kullanılmış örnekleri görebilirsiniz. Bu sanatın ismini, ilk defa uygulayanların kağıdı kıvırmak için kuş tüyü kullanmaları sebebiyle ‘quil!den aldığı düşünülüyor.

23.02.2017
Hayalinizdeki İşe Kavuşabilirsiniz!

Hayalinizdeki İşe Kavuşabilirsiniz!

Kim istemez ki sevdiği işi yapmayı, hayatımızı sürdürmek için çalıştığımız işe giderken her gün belki de bir çoğumuz bunun hayalini kuruyoruz.. Öncelikle severek yapabileceğiniz işin ne olduğunu bulmak gerek eğer bunu biliyorsanız ve kendinizden eminseniz bu güzel bir başlangıç, tebrikler!

17.02.2017
Resimsi Fotoğraf Tekniği; Cyanotype

Resimsi Fotoğraf Tekniği; Cyanotype

Fotoğraf sanatı 19. yüzyılda Yüksek Sanat Dönemi’nden başlayan bir süreçte resim sanatından etkilenmeye başlamış. O zamanki fotoğraf sanatçıları teknik imkanlara bağlı olarak ürettikleri fotoğraflarda hem konu hem de teknik bakımından resimsel fotoğraflar üretmişler.

14.02.2017
Bazı Alışkanlıklarımızı Acilen Bırakmalıyız

Bazı Alışkanlıklarımızı Acilen Bırakmalıyız

Bir çoğumuz başarılı olmak için zaman zaman çok farklı yöntemlere başvurabiliyoruz. Stresimizi azaltmak, motive olabilmek için meditasyonlardan, nefes tekniklerine, hobi edinmeye doğa yürüyüşlerine kadar her şeyi deniyoruz. Hayatınıza işinize yaramayacak, tam tersi sizi hedeflerinizden uzaklaştıracak alışkanlıklar eklemek yerine bazı olumsuz şeyleri analiz edip onları kaldırmayı deneyin.

10.02.2017
Özgün Baskı Sanatı

Özgün Baskı Sanatı

Özgün baskının genellikle, tuval resimleri gibi orjinal olduğu düşünülmez. Oysa ki özgün baskı teknikleri de tıpkı diğer resim sanatları gibi farklı bir üretim aracıdır. Sanatsal baskıda oluşturulan yazılar ve resimler çeşitli malzemeler ve farklı teknikler kullanılarak çoğaltılır.

03.02.2017
Yaratıcılık Doğuştan Gelmez, Geliştirilir!

Yaratıcılık Doğuştan Gelmez, Geliştirilir!

İnsanın yaratıcılığı, var olan şeyleri kullanıp buna düşünce gücünü ekleyerek yeni bir şeye dönüştürmektir. Yani insanın yaratıcılığında yoktan var edilen hiçbir şey yoktur, elimizde mevcut olanlarla mevcut olmayan şeyi oluşturma eylemidir diyebiliriz.

26.01.2017

Önceki blog yazıları

İlginizi çekebilir
Teraryum Atölyesi

Teraryum Atölyesi

İstanbul Çiçek Akademi, gündelik hayatın koşuşturmacasına bir mola vermek isteyen meraklıları, Teraryum ile tanışmaya davet ediyor. Teraryum atölyesi Bostancı'da.
200 TL